Brugerbetingelser

På denne side kan du se betingelserne for brug af Jobfinder.

1. Generelt
Disse betingelser er gældende for enhver brug af jobdatabasen og det tilhørende websted, hvorfra der er adgang til jobdatabasen.

Det kan være nødvendigt at foretage ændringer i disse betingelser, eventuelt på baggrund af ændringer i lovgivningen, hvorfor den dataansvarlige for jobdatabasen forbeholder sig retten til at foretage ændringer heri. Hvis der foretages ændringer, rettes datoen for 'senest opdateret' nederst i dokumentet. Er der tale om væsentlige ændringer, vil man som bruger blive gjort opmærksom herpå på det til jobdatabasen tilhørende websted. Alle brugere opfordres til jævnligt at checke, om betingelserne er blevet ændret.

Betingelserne gælder for alle, uanset i hvilken egenskab man benytter jobdatabasen eller webstedet i øvrigt. Det vil sige, at både privatpersoner, virksomheder, foreninger o. lign., der anvender jobdatabasen og / eller webstedet, ved accept er omfattet af disse betingelser.

2. Behandling af personoplysninger
Når man registrerer sig som bruger i jobdatabasen, afgiver man frivilligt personlige oplysninger, som registreres i jobdatabasen.

Personoplysninger afgives og registreres alene med det formål, at kandidater og arbejdsgivere kan finde hinanden.

Det er vigtigt for den dataansvarlige, at brugernes personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt, ligesom det er vigtigt altid at handle i overensstemmelse med lovgivningen for beskyttelse af personoplysninger.

Den dataansvarlige er:

Mediehuset Ingeniøren A/S
Kalvebod Brygge 31-33
1560 København V

Tlf. +45 33 26 53 00
E-mail: support@jobfinder.dk
CVR-nummer: 15 27 72 03

Databehandler er:

Madgex Limited
Clarence House,
30-31 North Street
Brighton, East Sussex,
BN1 1EB
England

2.1. Hvilken type personoplysninger afgiver man som bruger
Personlige oplysninger udgør blandt andet kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail-adresse samt diverse oplysninger vedrørende uddannelse, erhvervserfaring m.v.

En kandidat opfordres alene til at afgive oplysninger, som er nødvendige for at formålet med jobdatabasen kan opfyldes. Brugere af jobdatabasen opfordres derfor til ikke at afgive følsomme personoplysninger, der eksempelvis vedrører race, religion, politisk tilhørsforhold, medlemskab af fagforening, helbredsoplysninger, seksuel orientering m.v.

2.2. Samtykke til behandling af personoplysninger
Ved afgivelsen af personlige oplysninger giver man et udtrykkeligt samtykke til, at oplysningerne kan anvendes af den dataansvarlige og databehandleren med det formål at matche kandidater og virksomheder.

Det er herudover tilladt for den dataansvarlige og databehandleren at anvende personlige oplysninger i anonymiseret form, eksempelvis til brug for statistik og sammenligning. Personoplysninger anvendes ikke til markedsanalyser, markedsføring eller noget andet formål, medmindre man som bruger udtrykkeligt afgiver sit samtykke hertil.

2.3. Videregivelse af personoplysninger
Personhenførbare oplysninger, hvilket vil sige oplysninger som kan identificere brugerens person, er en del af et CV, men synliggøres først for en potentiel arbejdsgiver, når man som bruger selv aktivt frigiver dem. Man samtykker således i hver enkelt situation til, at egne personhenførbare oplysninger videregives til en tredjemand.

Når personoplysninger på baggrund af et udtrykkeligt samtykke videregives til en arbejdsgiver, er det den pågældende virksomheds ansvar at behandle personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.

2.4. Indsigt i / redigering af personoplysninger
Hvis man som kandidat skulle ønske at redigere, deaktivere eller slette sit CV, herunder personlige oplysninger, kan dette gøres ved at benytte sit individuelle brugernavn og adgangskode, jvf. pkt. 3. Personoplysninger opbevares alene i jobdatabasen, så længe man som bruger selv ønsker det. Har man ikke været logget ind som bruger i 18 måneder, vil ens oplysninger automatisk blive slettet.

Som bruger har man ret til at få oplyst hvilke oplysninger, den dataansvarlige har registreret om brugerens person. Dette kan kontrolleres ved at logge ind i systemet, men der kan også rettes henvendelse til support@ing.dk.

Man kan ligeledes rette henvendelse til ovenstående, hvis man har andre spørgsmål i relation til behandlingen af personoplysninger, herunder hvis man ønsker at få foretaget ændringer eller slettet sine oplysninger.

Som udgangspunkt redigerer eller ændrer den dataansvarlige eller databehandleren ikke i de afgivne oplysninger.

3. Registrering og adgangskode
Ved tilmelding som bruger af jobdatabasen skal man oprette en adgangskode, som giver adgang til egne brugeroplysninger.

Alle brugere er ansvarlige for at holde adgangskoden fortrolig. Man er ligeledes ansvarlig for al brug af sin brugerprofil, hvad enten der er tale om en brug, man har autoriseret eller ej.

Som bruger accepterer man straks at give den dataansvarlige eller databehandleren besked, såfremt der er sket eller der er risiko for, at der vil ske en uautoriseret brug af adgangskode.

4. Formål med brug af jobdatabasen
Jobdatabasen må alene anvendes til lovlige formål af personer, der søger beskæftigelse og oplysninger om karrieremuligheder, og af arbejdsgivere, der søger medarbejdere.

Som bruger af jobdatabasen erklærer man ikke at ville anvende jobdatabasen til at anbringe mangelfulde, forkerte eller unøjagtige oplysninger, der ikke er i overensstemmelse med ens nøjagtige og sandfærdige CV.

Brugere af jobdatabasen accepterer endvidere, at der ikke må anbringes indbydelse til franchise, 'pyramideplan', 'klubmedlemskaber' eller arrangementer vedrørende forhandling, repræsentationsagentur eller andre forretningsmuligheder, hvor dette kræver erlæggelse af en engangsbetaling, periodisk betaling, provisionsaflønning (hvor ingen væsentlig fast løn), eller hvor man kræver rekruttering af andre medlemmer, underdistributører, underagenter eller lignende.

5. Ansvar for indholdet i jobdatabasen og det tilhørende websted
Som bruger er man ansvarlig for egne oplysninger og for konsekvenserne af at placere dem i jobdatabasen og på det tilhørende websted.

Den dataansvarlige handler som passiv kanal for online distribution og offentliggørelse af oplysninger fra brugerne, og hverken den dataansvarlige eller databehandleren har nogen forpligtelse til at undersøge oplysninger og materiale, der placeres af brugerne på webstedet. Der er derfor ingen garanti for, at indholdet på webstedet er korrekt.

Den dataansvarlige opfordrer alle brugere til at være opmærksomme på, at man med denne service kan komme i kontakt med personer eller virksomheder, der ikke er dem, de giver sig ud for at være. Som bruger påtager man sig selv enhver risiko, der er forbundet med transaktioner med andre brugere, man kommer i kontakt med gennem jobdatabasen eller webstedet i øvrigt.

Såfremt den dataansvarlige eller databehandleren bliver bekendt med, at der findes oplysninger i jobdatabasen eller på webstedet, som ikke er i overensstemmelse med disse betingelser, kan den dataansvarlige eller databehandleren uden videre fjerne sådanne oplysninger. Det samme gælder, hvis der findes oplysninger eller lignende, der kan føre til ansvarspådragelse for den dataansvarlige eller databehandleren, eller føre til, at den dataansvarlige eller databehandleren risikerer at miste serviceydelser fra sine leverandører.

Som afsender af indhold på dette websted indestår man for, at man har rettighederne til alt materiale der placeres på webstedet.

Jobdatabasen og det tilhørende websted kan indeholde links til andre websteder tilhørende tredjepart. Disse links er alene medtaget som en service for jobdatabasens brugere, og deres placering på webstedet er ikke udtryk for, at den dataansvarlige eller databehandleren har godkendt indholdet af de tilhørende hjemmesider. Al brug af disse links og færden på de tilhørende hjemmesider sker således på egen risiko.

6. Ansvarsfraskrivelse
Den dataansvarlige og databehandleren kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig i forbindelse med nogen form for brug af jobdatabasen eller det hertil hørende websted. Nedenstående indebærer ikke begrænsninger heri, men er alene eksempler på situationer m.v., hvor den dataansvarlige og databehandleren ikke kan pådrage sig ansvar.

Den dataansvarlige og databehandleren indestår ikke for, at oplysninger offentliggjort af brugere er sande eller korrekte, ligesom den dataansvarlige og databehandleren ikke står bag eventuelle synspunkter, der udtrykkes af brugere. Som bruger accepterer man således, at enhver anvendelse af materiale m.v., offentliggjort af brugere, sker på egen risiko.

Som bruger er man eneste ansvarlige for indhold og ethvert CV eller materiale i øvrigt, som man placerer i jobdatabasen eller på webstedet i øvrigt.

Det skal særligt fremhæves, at den dataansvarlige eller databehandleren ikke indestår for, at arbejdsgiverne reelt kan tilbyde ansøgerne arbejde eller at kandidaterne kan udføre et bestemt arbejde. Den dataansvarlige og dennes databehandler er herefter ikke ansvarlig for noget forhold vedrørende en eventuel ansættelse, hvor kontakten er skabt på baggrund af jobdatabasen eller webstedet.

Den dataansvarlige og databehandleren garanterer ikke, at webstedet fungerer fejlfrit, eller at webstedet eller dets server er fri for computervirus eller andre skadelige mekanismer. Hvis brug af webstedet, herunder materiale der findes på webstedet, resulterer i, at udstyr eller data skal serviceres eller udskiftes, er den dataansvarlige og databehandleren ikke ansvarlige for de dermed forbundne omkostninger.

Den dataansvarlige, databehandleren, leverandører eller andre parter med relation til jobdatabasen og/eller webstedet er ikke erstatningsansvarlig for nogen form for skader eller tab på baggrund af brug eller manglende mulighed for at benytte jobdatabasen eller det på webstedet placerede materiale.

7. Skadesløsholdelse
Som bruger indvilliger man i at ville forsvare og holde den dataansvarlige og databehandleren samt disses medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og agenter fri for økonomisk og anden skade, samt for og imod ethvert krav, sagsanlæg eller andre forlangender, herunder rimelige advokat- og revisoromkostninger, der gøres gældende eller opstår i forbindelse med brug af jobdatabasen og / eller det tilhørende websted, herunder en brugers overtrædelse af disse betingelser. Den dataansvarlige skal straks orientere brugeren om ethvert sådant krav, sagsanlæg eller enhver retsforfølgning, og den dataansvarlige skal for brugerens regning bistå med forsvar af brugeren i forbindelse med sådanne krav, sagsanlæg eller retsforfølgninger.

8. Ophør
Denne aftale træder i kraft, når man som bruger klikker på knappen 'Jeg accepterer', og den er gældende så længe man er registreret som bruger i jobdatabasen eller indtil nye betingelser erstatter disse, jf. pkt. 1.

Den dataansvarlige eller databehandleren kan til enhver tid afslutte en brugers registrering, herunder slette de registrerede oplysninger, hvis en bruger overtræder disse betingelser eller hvis den dataansvarlige eller databehandleren er ude af stand til at verificere eller autentificere oplysninger en bruger har placeret på webstedet. I så fald ophæves denne aftale mellem brugeren og den dataansvarlige.

9. Købs- og betalingsbetingelser

Alle køb online vil blive påført 25 pct. moms. Hvis købet er foretaget af et udenlandsk firma, skal man henvende sig til vores salgsteam og få en faktura tilsendt . Hvis den danske skattelovgivning ændrer moms eller skatteregler for onlinesalg, forbeholder Mediehuset Ingeniøren sig ret til at ændre momsopkrævningen umiddelbart og med tilbagevirkende kraft.

Jobfinder tilbyder onlinesalg af jobannoncer og tilkøbsprodukter. Betalingen kan ske med kreditkort på hjemmesiden. Flere produkter kan tilkøbes ved henvendelse til vores salgsteam og vil blive faktureret. Kreditkort-betalingssystemet er administreret af DIBS A/S, som sikrer alt datatransaktion.

Når du har købt en ydelse på sitet, kan du ikke fortryde købet, hvis dit joboplag først er aktiveret på sitet. Hvis din ydelse endnu ikke er aktiveret, kan du fortryde købet ved at kontakte vores salg på salg@jobfinder.dk.

Når du køber en ydelse på sitet, betaler du forud. Din ydelse kan ikke aktiveres, før betalingen af netkøbet er registreret.

Når du køber og bruger en ydelse på sitet, forpligter du dig til at overholde retningslinjerne i vores vilkår og betingelser, se punkt 1 til 8.

Hvis der opstår nedbrud på sitet, retter Mediehuset Ingeniøren A/S fejlen hurtigst muligt. Ved nedbrud er Mediehuset Ingeniøren ikke forpligtet til at yde økonomisk kompensation.

Ydelsen ophører automatisk og uden varsel, når den periode, vi angiver i ydelsesbeskrivelsen, udløber. 

Mediehuset Ingeniøren A/S
København, den 20. februar 2013